Optická pojítka – Otázky a odpovědi

Co je Real Time Autotracking?

RTA je zařízení vestavěné do EC SYSTEM optického pojítka.  Autotracking kompenzuje možná vychýlení optického pojítka způsobená tepelnou roztažitelností  budov nebo sloupů, nebo jejich vychýlení v případě větru.

Jaké jsou možné topologie sítě? 

Optické pojítko je možné zapojit do hvězdicové, stromové nebo kruhové topologie

Je přenos dat s pomocí laserového spoje (FSO) bezpečný?

Bezdrátové laserové spojení je jedno z nejefektivnějších a nejbezpečnějsích systémů komunikace, který umoňuje přenos dat o vysoké rychlosti s požadavkem vysoké bezpečnosti přenosu bez možnosti odposlechu. 

Jak probíhá instalace do stávající síťové infrastrukturu? 

Autotracking a automatické nastavení EC SYSTEM optického pojítka umožňuje rychlou a snadnou instalaci do stávajících i nových sítí řádově v desítkách minut.

Laserové pojítko může být podle nutnosti rychle a snadno přenoseno na jiné místo nebo nasazeno v případě nutnosti vytvoření rychlého spojení jako dočasná náhrada stávajícího poškozeného spoje zajišťovaného jinou technologií.

Je světlo viditelné?

Spojení na přímou viditelnost (LOS) používá neviditelné paprsky, které zajišťují optické spojení s propustností dat, videa a hlasu o velikosti až 10 312,5 Mbps (u ECSYSTEM zařízení) a to simultánně vzduchem - pro zajištění optického spojení nepotřebuje fyzicky optický kabel.

Je potřebný optický kabel nebo licence?

Bezdrátové optické spojení prostřednictvím laserového - optického pojítka nevyžaduje fyzické položení optického kabelu nebo licenci pro vydělené radiové pásmo. Technologie optického pojítka potřebuje světlo. Toto světlo je podobné tomu, které je používáno při optickém přenosu prostřednictvím optického kabelu, rozdíl je jen v médiu, kterým prochází. U optického kabelu je to sklo, u optického pojítka je to vzduch, kterým světlo prochází rychleji než sklem.

Jak funguje technologie optického spoje?

Je založení na bezdrátovém propojení optických hlavic, z nichž každá obsahuje optický vysílač a přijímač k zajištění full duplex kapacity. Optické vysílače vysílají světlo vzduchem a jiná přijímací čočka přijímá informaci 

Jaké jsou výhody EC SYSTEM laserového pojítka?

  • Rychlá a snadná instalace, žádné zdržení, žádné kopání
  • Není nutná žádná licence 
  • Čistá kapacita přenosu 10 Gbps Full Duplex, nízká latence, možné navýšení kapacity dokoupením modulu
  • Nejbezpečnější přenos dat, nemožnost odposlechu, nabourání
  • Pokrokový reálný automatický autotracking a automatická kontrola výkonu 
  • Konkurenční výhoda nabídnout big data přenos zákazníkům dřív než konkurence

Proč dát přednost bezdrátové optické technologii (FSO- free space optics) před radiovou technologií nebo optickým kabelem?

Optická bezdrátová technologie založená na technologii bezdrátového optického spoje, je technologie pro venkovní použití zajišťující rychlost vyrovnající se rychlosti prostřednictvím optického kabelu až do 30 Gps Full Duplex. To neumožní žádná bezdrátová radiová technologie. Optické bezdrátové spojení také eliminuje potřebu kupovat drahé spektrum, žádat státní orgány povolení pro umístění mikrovlnného zařízení nebo položení optického kabelu. FSO technologie používá paprsky a umoňuje rychlejší a snadnější integraci do stávající sítě. Poskytovateli internetu šetří čas a peníze a dává mu tím konkurenční výhodu. Použití bezdrátového optického spoje je vhodným řešením pro oblasti, kde je nemožné kopat jak z důvodu terénu, archeologických nalezišť, výskytem zemětřesení nebo z důvodu nemožnosti či složitostí získání povolení na výkopové práce. Bezdrátové optické spojení je vhodné i pro vysokokapacitní propojení osamocených budov, kde pokládka optického kabelu by byla neefektivní. Bezdrátové optické spojení je nejvhodnějším možným řešením v aplikacích vyžadujících vysokou rychlost přenosu a zároveň požadující vysokou zabezpečenost přenosu dat neboť tuto technologii nejde rušit ani odposlouchávat.

Jak instalovat laserové pojítko?

Laserové - optické pojítko je používáno pro spojení přímé viditelnosti, tzn., že spojované body musí mít přímou viditelnost bez fyzických překážek, ale narozdíl od spojení založeném na radiu nepotřebuje Fresnelovu zónu.

Jaký vliv má počasí na spolehlivost spojení?

Déš´t a sníh mohou částečně ovlivnit optické bezdrátové spojení, ale nemají takový vliv, jaký mají na mikrovlnné spojení. Mlha může ovlivnit světelné charakteristiky a průchod paprsku v závislosti na kombinaci absorbce,rozptylu, odrazu. Pro tento případ doporučujeme při návrhu sítě a instalaci laserového pojítka  počítat s kratším linkem a případně použít zálohu -backup,v závislosti na frekvenci výskytu mlhy v oblasti, kam je laserové pojítko instalováno.Nicméně EC SYSTEM optická pojítka byla instalována v oblastech s výskytem mlhy a dosáhly vysoké spolehlivosti. EC SYSTEM laserová pojítka mají vstavěný AGC modul (automatc gain control), který v reálném čase reguluje optický vysílací výkon laseru v závislosti na kvalitě linku (spojení), který je nepřetržitě monitorován. Takovým způsobem je zajiš´těna vysoká dostupnost spoje i v případě horších klimatických podmínek

Mohou přerušit letící ptáci spojení?

Letící ptáci mohou dočasně přerušit jeden paprsek optického zařízení, ale toto přerušení je jen velmi krátké a spojení je jednoduše a automaticky znovu navázáno. Některé modely ECSYSTEM mají několik paprsků, které tyto dočasné překážky odstraní.

Jaký vliv má na spolehlivost bezdrátového optického spoje pohyb budov, stožárů nebo zemětřesení?

Pohyb budov nebo stožárů způsobený větrem, zemětřesením nebo tepelnou roztažitelností může dočasně narušit nastavení přijímače a vysílače, ale ECSYSTEM optická pojítka používají z toho důvodu reálný autotracking systém, který tyto výchylky v reálném čase kompenzuje a zajišťuje tak vysokou spolehlivost spojení.

Je technologie laserového pojítka bezpečná pro oči?

EC SYSTEM laserové pojítko používávlnovou délku 1550nm, narozdíl od laserových pojítek jiných výrobců. Tato vlnová délka je bezpečná pro oči i při vyšším výkonu Zařízení, které je používáno striktně s návodem k použití je  bezpečné. EC SYSTEM optické pojítko splňuje požadované standarty. 

Jaký je provozní rozsah optického pojítka?

Provozní rozsah laserového pojítka závisí na modelu.  EC SYSTEM optické pojítko může být použito na vzdálenosti až 7000m. Na konkrétní vzdálenosti se podívejte do specifikací jednotlivých modelů. Please refer to the product specifications for each product or to our Models overview for more information.

Jaká je přenosová rychlost bezdrátového optického spoje EC SYSTEM?

Přenosová rychlost EC SYSTEM optických pojítke v závislosti od modelu  je 10Gbps, 1Gbps , 100 Mbps a může být navýšena přidáním dodatečného IDU například +10 Gbps,+10 bps až do 30 Gbps.

Jaká přísloušenství má EC SYSTEM optické pojítko?

EC SYSTEM laserová pojítka obsahují autotracking a indikátor úrovně signálu. Pojítka jsou dodávána s montážní sadou, nebudete potřebovat dodatečná zařízení. To vše urychluje a usnadňuje montáž. 

Jaký vliv mají vibrace na fungování laserového pojítka?

EC SYSTEM laserové pojítko bylo navrženo a je konstruováno tak, že vibrace nemají vliv na jeho fungování a spolehlivost. Autotracking je zabudován v každém ECSYSTEM pojítku. 

Je seřizování - nastavení optického pojítka automatické?

EC SYSTEM optická pojítka mají v každém modelu zabudovaný autotracking a indikátor úrovně signálu, to vše usnadňuje a  umoňuje automatické nastavení pojítek.

Je potřeba čistit a jak často je potřeba čistit laserové pojítka?

 ECSYSTEM optická pojítka obvykle není potřeba periodicky čistit.

Jakým způsobem je možné zálohovat optické pojítko?

Optické pojítko je možné zálohovat radiovou technologií 5GHz nebo 72-75 GHz.

Napište nám